Walter Ahlströmin erikoisrahasto

Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö Varkaudessa kouluttaa  energiatekniikan insinöörejä. Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena nuorisoasteella ja monimuoto opetuksena aikuiskoulutuksessa.

Ammattikorkeakoulun energia insinöörin suuntautumisvaihtoehtoja ovat Energia-automaatio sisältäen älykkäät järjestelmät ja IoT - sovellukset pilvipalveluineen sekä Virtual Reality ja AR - ympäristön käytön erilaisten energian tuotantoprosessien hallinnassa, Energian tuotantotekniikat ja Uusiutuva energia ja kiertotalous suuntautumiset. Varkauden kampuksella toimii myös energiatutkimuskeskus, johon kuuluu leijupetikattila, pyrölyysiöjynpoltto kattila, maalämpöjärjestelmä ja aurinkovoimala

Varkauden kampuksella opetus on hyvin monipuolistista ja yksikkö osallistuu entistä aktiivisemmin alueen elinkeinoelämän kehitystyöhön. Yhteydet tiedekorkeakouluihin tiivistyvät ja soveltavan tutkimuksen asema Amk ssa  vahvistuu. Soveltava tutkimus onkin erinomainen yhteistyöalue, missä voidaan yhdistää elinkeinoelämän ja kampuksen kehittäminen, opettajien jatko- ja täydennyskoulutus sekä yhteistyö tiedekorkeakoulujen kanssa.

Itä-Suomen Teknologiasäätiö on syntynyt vuonna 1984 silloisen Kuopion ja Mikkelin läänien yritysten sekä kuntien toimesta. Säätiö pyrkii nopeuttamaan korkean teknologian hyödyntämistä Itä-Suomessa. Walter Ahlströmin erikoisrahasto perustettiin 1989 ja sen kautta edistetään säätiön tavoitteiden toteutumista erityisesti Varkauden alueella tukemalla korkeatasoista opetus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä elinkeinoelämän tuotekehitystyötä.

Säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimus- ja tuotekehitystöitä varten. Kohteina ovat mm. opiskelijoiden päättötyöt (insinöörityöt)  sekä opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Insinöörityöt ovat opiskelun päättövaiheessa suoritettavia kypsyysnäytteitä, joiden tekemiseen harjoittelun yhteydessä on käytettävissä kokonainen lukukausi kesälomakausineen. Pääsääntöisesti aiheet pyritään saamaan Itä-Suomen elinkeinoelämältä. Samalla tarjotaan yritysten käyttöön ajan tasalla olevat tiedot omaavaa suunnittelu- ja tutkimustyövoimaa projektitehtäviin.

Paitsi  yhteistyötukea, säätiö ja Savonia Amk toivovat, että Savon elinkeinoelämä, eri yhteisöt ja yksityisetkin tukisivat rahastoa suoranaisin lahjoituksin. Lahjoittaja voi tietenkin esittää toivomuksensa lahjoituksen käyttötavasta ja kohteesta. Näin säätiö tukee alueellista elinkeinoelämän kehittämistä ja tutkimustyötä.
 


Walter Ahlströmin erikoisrahaston nimikkorahastot

Walter Ahlströmin erikoisrahastoon on liitetty myös nimikkorahastoja. Ne ovat rahastoja, joihin joku lahjoittaja on luovuttanut suurehkon pääoman jaettavaksi apurahoina useina eri vuosina. Näiden apurahojen jaossa noudatetaan erikoisrahaston yleisohjeita sekä nimikkorahaston erityistavoitteita. Tavallisimmin näitä apurahoja kutsutaan lahjoittajatahon mukaisiksi nimikkorahastoiksi.

Nimikkoapurahojen haku ja jako tapahtuvat Savon Korkean Teknologian Säätiön virallisten hakujen yhteydessä.
 


Osmo Kaulamo Engineering Oy:n nimikkorahasto

Osmo Kaulamo Engineering Oy, täyttäessään 10 vuotta 10.9.1999, on tehnyt erikoisrahastolle lahjoituksen, josta vuosittain jaetaan 1 - 2 kpl apurahoja suuruudeltaan noin á 1000 eur. Tätä nimikkoapurahaa jaettaessa huomioidaan erityisesti seuraavat asiat

  • apuraha on tarkoitettu ensi sijassa nuorille
  • hakija on menestynyt hyvin opinnoissaan
  • hakija jatkaa opintojaan tavoitteena ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto
  • hakijan toiminta liittyy Keski-Savon alueen elinkeinoelämän kehittämiseen
  • hakijasta on näyttöä innovatiivisena toimijana

Tämä apuraha voidaan jakaa myös ilman hakemusta em. perustein, jolloin se on tunnustus apurahan saajan ansiokkaasta toiminnasta opinnoissa, työssä, tutkimuksessa tai Keski-Savon kehittämistyössä.
 


Martti Malisen nimikkorahasto

Walter Ahlströmin teknillisestä koulusta vuonna 1957 valmistunut teknikko Martti Malinen on toivonut, että osa hänen jälkeensä jättämästä varallisuudesta käytetään tukemaan hänen entisen oppilaitoksensa opiskelijoita seuraavin periaattein:

  • huomioidaan hakijan taloudellinen ja sosiaalinen tausta
  • hakija uskoo omiin mahdollisuuksiinsa ja hänen opiskelunsa on sisukasta, päämäärätietoista ja tuloksellista
  • hakija osoittanut erityistä teknistä lahjakkuutta.

Tämä apuraha, stipendi tai muu taloudellinen tuki voidaan jakaa myös ilman hakemusta milloin opiskelija selkeästi osoittaa täyttävänsä tuen myöntämisen edellytykset.
 


Itä-Suomen teknologia säätiö
Walter Ahlströmin erikoisrahasto

PL 1000 (Opiskelijankatu 3)
78211 (78210) VARKAUS
puh 044 785 7007

Erikoisrahasto saa vuosittain lahjoituksia useina erinä, jotka on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi sopivin määräajoin.

Noudatetaan seuraavia hakuaikoja:

1. hakukierros päättyy helmikuun lopussa, mutta myös vapaasti voidaan hakea lukukausien aikana ja hakemukset käsitellään seuraavassa kokokouksessa.

2. hakukierros toteutuu pääsäätiön kevään aikataulun mukaisesti. Katso erillisilmoitusta! Erikoisrahastolle osoitettu hakemus ennättää käsittelyyn, kun se toimitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

3. hakukierros toteutuu pääsäätiön syksyn aikataulun mukaisesti (hakuaika päättyy yleensä syys- lokakuussa, mistä tulee erillisilmoitus)

Kunkin hakukierroksen jälkeen erikoisrahaston hoitokunta käsittelee saapuneet hakemukset ja päättää myönnettävistä apurahoista.

Erikoisrahaston puheenjohtajana toimii:

Harri Heikura
yliopettaja, Savonia Ammattikorkeakoulu

PL 1000 (Opiskelijankatu 3)
78211 (78210) VARKAUS
puh 044 785 6794 tai 0400 281251

s-posti: Harri.Heikura(at)savonia.fi

Hakulomakkeita apurahan hakemista varten ja lahjoituslomakkeita saa puheenjohtajalta laittamalla sähköpostiin pyynnön tai soittamalla !

Sääntöjen mukaan apurahoja myönnetään tekniseen tutkimukseen ja kehitystyöhön mm. päättötöiden yhteydessä sekä opettajien jatkokoulutukseen.

Lisäksi voidaan myöntää opinto-, matka- ym. apurahoja oppilaitoksen piirissä työskenteleville, tukea opintoretkiä, kutsua vierailevia opettajia ja luennoitsijoita, tukea tutkimusten tulosten julkisuuteen saattamista sekä muillakin tavoilla tukea ja edistää säätiön erikoisrahaston tarkoitukseen liittyvää toimintaa.
 


Erikoisrahaston hoitokunnan työhön osallistuvat

Harri Heikura, erikoisrahaston hoitokunnan puheenjohtaja, yliopettaja, Savonia Amk
Timo Tuunainen,erikoisrahaston hoitokunnan  jäsen, sivistysjohtaja Varkauden kaupunki
Juha Hulkkonen, Itä-Suomen Teknologia säätiön hallituksen ja erikoisrahaston hoitokunnan jäsen, kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj
Heikki Salkinoja, erikoisrahaston hoitokunnan jäsen, yliopettaja, Savonia Amk

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi